fbpx

I. Obecná ustanovení

1.1 Harmonie hormonů (dále také jen „HH“) je provozována na základě živnostenského oprávnění Mgr. Šárky Houškové, se sídlem Kozmice 145, Kozmice, PSČ 256 01, IČO: 07098111, k poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy.

1.2 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek a provozního řádu (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi HH a fyzickou osobou účastnící se semináře HH (dále také jen „účastník“).

1.3  Účastník je povinen seznámit se s všeobecnými obchodními podmínkami HH a  je povinen se jimi řídit, a to zejména během účasti na semináři.

 

II. Uzavření smlouvy a storno podmínky

2.1. Odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na příslušný seminář na webových stránkách www.harmoniehormonu.cz nebo jiném webu vlastněném Mgr. Šárkou Houškovou, vyjadřuje fyzická osoba svůj zájem zúčastnit se daného semináře.

2.2 Obdržením emailu s potvrzením přihlášky a VOP ze strany HH na příslušný seminář je přihláška oboustranně závazná (dochází k uzavření smlouvy) a její zrušení podléhá obecným pravidlům stornovacích poplatků.

2.3 Cenu semináře je účastník povinen uhradit bez zbytečného odkladu po obdržení potvrzení přihlášky, nejpozději tak, aby byla částka připsána na účet č. 1006128034/2700 (IBAN:            CZ0527000000001006128034, BIC/SWIFT: BACXCZPP) vedený u UniCredit Bank v den konání semináře. Jako variabilní symbol účastník uvádí číslo zálohové faktury, kterou obdrží e-mailem po zaslání závazné přihlášky a do zprávy pro příjemce vyplní své jméno.

2.4 Jestliže se účastník nemůže semináře zúčastnit je povinen se ze semináře písemně prostřednictvím emailu odhlásit. Výše smluvní pokuty (dále jen „storno poplatek“) je vymezena v čl. 2.5.

2.5 Při stornování méně než 3 dny (72 hodin) před seminářem je záloha nevratná (je možné poslat náhradnici). Storno poplatek činí při odhlášení méně než 7 dní před konáním semináře 50 % z ceny semináře. Storno poplatek při zrušení více než 7 dní před konáním semináře činí 25 % z ceny semináře (administrativní poplatky). Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe účastník pošle náhradníka.

2.6 Částka uhrazená za seminář ponížena o případný storno poplatek bude do 14 dní od odhlášení vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena.

2.7 V případě zrušení semináře z důvodů na straně lektorky, bude dle volby účastníka nabídnut náhradní termín konání semináře nebo vrácena částka zaplacená za seminář.

2.8. V případě omezení kapacity účastníků nebo nemožnosti konání semináře prezenční formou z důvodu omezujících opatření ze strany státu (zejména krizových opatření Vlády, opatření Ministerstva zdravotnictví, opatření krajské hygienické stanice nebo Hygienické stanice hlavního města Prahy dle příslušných právních předpisů) je provozovatel HH oprávněn rozhodnout o konání semináře online formou, přičemž o takovém rozhodnutí informuje účastníky e-mailem nejpozději den před datem konání semináře. Seminář uskutečněný online formou se v takovém případě pokládá za řádně uskutečněný a pro možnost odhlášení účastníka ze semináře platí obdobné ustanovení odstavce 2.5.

 

III. Dotazník o zdravotním stavu

3.1 Účastník je povinen před konáním semináře vyplnit a zaslat Dotazník o aktuálním zdravotním stavu, jenž je součástí potvrzovacího emailu, a jehož nedílnou součástí jsou tyto VOP. Vyplněný dotazník účastník zašle na email harmoniehormonu@gmail.com, a to nejméně 5 dní před konáním semináře, aby mohl být seminář případně uzpůsoben zdravotním omezením účastníka. V případně přihlášení méně než 5 dní před seminářem je potřeba vyplněný dotazník zasílat obratem.

3.2 Veškeré údaje uvedené v dotazníku jsou přísně důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě, slouží pouze pro potřebu semináře HH.

3.3 HH nenese žádnou odpovědnost za vzniklý úraz nebo jiné zdravotní komplikace účastníka v případě neuvedení pravdivých údajů o zdravotním stavu v dotazníku.

 

IV. Povinnosti účastníka během konání semináře

4.1 Účastník je povinen odložit si v průběhu semináře své svršky a další nezbytné věci na místo výslovně určené lektorkou. Za věci uložené v rozporu s těmito pravidly nepřebírá HH jakoukoli odpovědnost.

 

V. Zpracovávání osobních údajů a informační povinnost

5.1 Harmonie hormonů, provozována na základě živnostenského oprávnění Mgr. Šárky Houškové, se sídlem Kozmice 145, Kozmice, PSČ 256 01, IČO: 07098111, zpracovává poskytnuté osobní údaje v rozsahu

a. Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa účastníka na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění smluvní povinnosti poskytnutím služby,

b. věk a údaje o zdravotním stavu (dále také jen „věk a citlivé údaje“) jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného souhlasu uděleného účastníkem v Dotazníku za účelem vedení celého semináře tak, aby nedošlo k jakýmkoli zdravotním komplikacím na straně účastníka.

5.2 Údaje uvedené v bodě 5.1 pod písm. a) těchto VOP jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány za účelem případného vymáhání nároku z porušení smlouvy. Proti tomuto zpracování je účastník oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.

5.3 Údaje uvedené v bodě 5.1 a 5.2 těchto VOP budou zpracovávány po dobu 5 let od uzavření smlouvy.

5.4 Účastník má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých údajů o věku a citlivých údajů. Toto odvolání se nedotýká zpracování, provedeného na základě souhlasu učiněného do odvolání tohoto souhlasu.

5.5 Účastník má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.

5.6 Účastník má dále právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

6.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Tyto VOP vstupují v platnost dne 22.2 2024.

_____________________

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

Základní vysvětlení průběhu platby platební kartou a platebními tlačítky bank naleznete zde:

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

Kontaktní údaje na společnost Comgate, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267